Architectuur, stabiliteit,
interieur, omgeving

Visie

 

Roots 
Het Architecten- en Ingenieursbureau D'hondt - 50 jaar ervaring - heeft zijn roots in het industriële cliënteel. Gaandeweg heeft het een architecturale visie ontwikkeld die duidelijk refereert aan deze industriële back-ground:
- de haalbaarheid van een oplossing als criterium
- de integratie van de engineering in de architectuur
- de verantwoordelijkheid als partner in een economisch proces

Het confronteert zichzelf, steeds opnieuw, met een terugkerend dilemma.

Enerzijds is er de noodzaak aan evolutie, dynamiek en openheid als gevolg van het continue architectuurdebat, de introductie van neiuwe technologieën en de diversiteit van de projectcontext.
Terecht wordt van de ingenieur-architect geëist dat hij openstaat voor deze signalen en een grote procesbereidheid aan de dag legt.

Anderzijds moet trouw worden gebleven aan de principes van rationaliteit, fucntionaliteit, haalbaarheid van de structuren, economie. Deze principes maken het onmogelijk om toe te geven aan de verleidingen van de omgeving, aan de hang naar het verleden, aan voorbijgaande modes.

het is ons streven deze beide imperatieven te verenigen in een harmonieuze synthese.

Methodiek
Het woord stijl is beladen en niet altijd relevant, aanpak en methodiek lijken ons meer doeltreffend.
Onze visie is gestoeld op:

Een genunanceerd geloof in het belang van duurzaamheid, destijds met een boutade verwoord door de vorige Vlaamse Bouwmeester: "elk gebouw zou moeten worden gebouwd om 400 jaar te overleven". 
Een gebouw moet dus meerdere levens kunnen hebben, met meerdere bestemmingen, en dat moet om te beginnen vervat liggen in een eenvoudig en multifunctioneel plan.

De overtuiging dat de architect, doorheen de dialectiek van verplichtingen, randvoorwaarden, programma's van eisen, omg'vingsfactoren,... de maatschappelijke plicht heeft op te treden als dienaar van het esthetische, ... de architect moet in deze met integriteit en de gepaste bescheidenheid optreden.

Venustas firmitas utilitas

Voorgaande visie laat zich vatten in het aloude van Vitruvius dat schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid terecht vooropstelt als door de architect en ingenieur na te streven waarden.

Organisatie

Eén aanspreekpunt: voor elk project wordt een projectleider aangesteld, die, in de allermeeste gevallen, van het begin tot het absolute einde, het project volgt en aanspreekbaar/bereikbaar is; deze persoon is en blijft dus zowel bij ontwerp als bij uitvoering betrokken. Een groot voordeel voor de bouwheer.

Info vlot verkrijgbaar: de aanwezigheid van teamleden met uiteenlopende kwalificaties (architecten, binnenhuisarchitecte, ingenieurs, master in de stedenbouw, A1-technici-bouw…) laat de projectleiders toe de gewenste specifieke info vlot te verkrijgen en het adekwate antwoord te formuleren op de bouwplaats of aan de aannemer of de bouwheer.

Geen omwegen: alle teamleden zijn gemakkelijk en individueel bereikbaar, ook voor de buitenstaander.

Aanwezig op de werf: het toezicht/het overleg met de aannemer op de werf is een speerpunt binnen onze dienstverlening.

Beschikbaarheid: een klant betaalt voor een adviseur die beschikbaar is en niet voor een superspecialist die geen tijd heeft.

Kennis

Zeer uiteenlopende referenties: we zijn er fier op zeer uiteenlopende bouwkundige projecten te kunnen bestuderen met succes. Onze referenties gaan van ingewikkelde studies omtrent de stabiliteit van de funderingen van 75m hoge cyclonen in spaanplatenfabrieken tot de nominatie in de gids ‘kwaliteitsvolle architectuur in bedrijfsgebouwen van de provincie West-Vlaanderen” met de renovatie van een oude textielfabriek; een luxueuze “urban villas” tot prestigieuze kantoorgebouwen..

Dat kan maar omdat we de ervaring en de kennis in huis hebben om dit te doen (zie de bovengenoemde kennisdomeinen).

We ambiëren inderdaad, met ons team, én de algemene kennis én de gespecialiseerde know-how in huis te hebben, die ons moet toelaten HET OVERZICHT te bewaren in een bouwwereld die van langs om moeilijker wordt en waarbij steeds meer partijen om uitleg en verantwoording vragen en wensen gehoord/gerespecteerd te worden.

Jong en oud

Ons beroep heeft een sterke technologische omwenteling ondergaan door de implementatie van CAD en informatica. Dat heeft de nood aan vaardigheden op het vlak van multimedia uiterst scherp gesteld. We beseffen dat deze skills nu eenmaal veel meer aanwezig zijn bij jong professionals omdat die ermee opgegroeid zijn. Wellicht zal dit gegeven zich in de toekomst minder scherp gaan stellen maar in de voorbije jaren was het voor oudere medewerkers erop of eronder. Daarom hebben we ons team bewust met enkel jonge mensen uitgebreid. Daarnaast blijft ervaring natuurlijk een essentieel gegeven in de bouwsector. De wijsheid van de oudere laat de jongere meestal toe om zijn vaardigheden in betekenisvolle diensten om te zeten. Een mix van jong en oud is voor ons dan ook een ideale formule!.

 

Motor van het bouwproces

Er komen steeds meer actoren op het toneel, bovendien zijn ze slimmer dan vroeger; de architect moet dus rekening houden met de aanwezigheid van: én de bouwheer, én de aannemer, én de veiligheidscoördinator, én de stedenbouwkundig ambtenaar, én de brandweercommandant, én de regelgever “grondverzet”, én de regelgever “buffering regenwater”, én de veiligheidscoördinator, én de EPB-verslaggever, én de erfgoedwachter,…; we maken er een punt van, door voldoende schaal en kennis in ons bureau te blijven verzamelen, onze projectleider architect de kennis mee te geven om in al deze aspecten HET OVERZICHT t bewaren,… Als de architect het hoofd koel houdt en de kennis heeft zal hij in staat zijn, wellicht als enige, door de bomen het bos te zien en de bouwheer tot de juiste en verantwoorde oplossing te begeleiden. En kan de architect de MOTOR VAN HET BOUWPROCES zijn, wat zjin rol is.


Architecten- en ingenieursbureau D'hondt, Beneluxpark 5, 8500 Kortrijk, Tel.: +32 56 25 97 25, Fax: +32 56 22 75 33, info@bureaudhondt.be